Biozin Holding
Biodrivstoffprodusent
Biozin Holding tilrettelegger for produksjon av biodrivstoffet biozin, et fornybart, bærekraftig, 2. generasjons biodrivstoff. Produktet selges til oljeraffinerier som videreforedler, blander og distribuerer et drivstoff som tilfredsstiller myndighetenes krav.
Produksjonsselskapene for biozin baserer driften på nærhet til bærekraftig skogsråstoff,nærhet til kunder og lisensiert, høyeffektiv produksjons- teknologi.
Det planlegges fem produksjonsanlegg i Sør-Norge. Hvert anlegg forventes å ha en årlig produksjon på 120.000 m3 biozin og 35.000 tonn biokarbon.
Back to Top